I. PEAMINE TINGIMUSED

1. Andmehaldur (edaspidi - Manager) - Leedu Vabariigi seadustega asutatud kinnine ühing "Metausta", mis on registreeritud aadressil Jurgio Baltrušaičio g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Leedu Vabariik, juriidilise isiku kood 303100222, mille andmeid säilitatakse ja salvestatakse Leedu Vabariigi juriidilise isiku registris.

2. Andmesubjekt - füüsiline isik, kelle isikuandmeid haldab Manager.

3. E-pood - ettevõtte e-pood, aadress: www.insportline.lt.

4. Teenused - kõik ettevõtte poolt pakutavad teenused.

5. Isikuandmed - igasugune teave, mis on seotud üksikisiku - andmesubjektiga, kelle identiteet on teada või keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, kasutades selliseid andmeid nagu isikukood, üks või mitu isikut kirjeldavat tunnust, nagu füüsiline, füsioloogiline, majanduslik, kultuuriline või sotsiaalne tunnus.

6. Isikuandmete haldamine - igasugune tegevus isikuandmetega: kogumine, kirjutamine, salvestamine, kogumine, liigitamine, rühmitamine, ühendamine, muutmine (lisamine või muutmine), esitamine, avalikustamine, kasutamine, loogiline või aritmeetiline töötlemine, teatamine, kustutamine või mis tahes muu tegevus või toimingukomplekt.

7. Küpsis - asjakohane fail, millel on unikaalne identifitseerimisnumber ja mis edastatakse e-poe veebisaidilt e-poe kliendi arvuti kõvakettale, et e-poe administraator saaks eraldada kliendi arvuti ja näha tema tegevusi e-poes, et e-poe toimimine oleks nõuetekohane.

8. Otseturundus - tegevus, mille eesmärk on pakkuda inimestele tooteid või teenuseid e-posti, telefoni või muu otsese lähenemise teel. Samuti küsida nende arvamust toodete või teenuste kohta.

9. Privaatsuspoliitika - see on dokument, mis reguleerib isikuandmete haldamise põhimõtteid ja eeskirju e-poe teenuste kasutamisel.

10. Konto - peamised kliendi sisselogimisandmed, milleks on üks e-posti aadress ja parool.

11. Parool - unikaalne numbrite, tähtede ja sümbolite kombinatsioon, mida saab kasutada e-poodi sisselogimiseks.

II. ÜLDSÄTTED

12. Ostes e-poes või registreerides konto, annab klient ettevõttele õiguse teha kõiki isikuandmete haldamise toiminguid käesoleva privaatsuspoliitikaga ettenähtud ulatuses ja eesmärgil.

13. Isikuandmete haldamisel juhindutakse Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest ja muudest isikuandmete kaitset reguleerivatest seadustest ja õigusaktidest, käesolevast privaatsuspoliitikast.

14. Ettevõtte isikuandmeid hallatakse nende põhimõtete alusel:

14.1. Isikuandmeid kogutakse kindlaksmääratud ja seaduslikel eesmärkidel;

14.2 Isikuandmeid hallatakse täpselt, ausalt ja õiguspäraselt;

14.3 Isikuandmed on korrektsed ja ainult kogumiseks vajaliku mahuga ning seejärel hallatavad;

14.4 Isikuandmeid uuendatakse alati;

14.5. Isikuandmeid säilitatakse sellisel kujul, et andmesubjekti identiteeti oleks võimalik kindlaks teha mitte kauem, kui neid on vaja nendel eesmärkidel, milleks neid andmeid koguti ja hallati;

14.6. Kogu teave isikuandmete kohta on konfidentsiaalne;

14.7. Kliendi isikuandmeid ja isikuandmeid ei kasutata ebaseaduslikel eesmärkidel.

15. E-poes ostes loetakse, et klient on lugenud kehtiva väljaande privaatsuspoliitikat. Kui klient ei nõustu ühegi privaatsuspoliitika osaga või kogu privaatsuspoliitikaga, siis peab klient mitte esitama oma tellimust ja mitte ostma tooteid e-poest.

16. Privaatsuspoliitikat saab alati lugeda e-poes ja välja printida. Privaatsuspoliitikat võib muuta, täiendada või ajakohastada ettevõtte äranägemisel. Uus privaatsuspoliitika väljaanne avaldatakse e-poes.

17. Klient saab teha ja tellida oma kontot kasutades, kui see on e-poes registreeritud.

18. E-poes konto registreerimisel peab klient esitama oma e-posti aadressi, turvalise salasõna ja täpsed isikuandmed. Klient vastutab andmete õigsuse eest.

19. Teenuste kasutamisel, ka e-poes ostmisel, peab klient alati esitama täpsed isikuandmed ja vastutab nende õigsuse eest.

20. Kliendil on õigus muuta ja täiendada oma isikuandmeid kontol või kustutada konto.

21. Klient ei tohi avaldada oma salasõna kolmandatele isikutele ja salvestada seda, vastasel juhul lasub kogu vastutus kliendil.

III. ISIKUANDMETE KOGUMINE, KASUTAMINE, PARANDAMINE JA SALVESTAMINE

22. Ettevõte austab iga kliendi õigust eraelu puutumatusele. Klientide isikuandmeid kogutakse ja hallatakse nendel eesmärkidel:

22.1. E-kaubanduse eesmärk. Hallatavad andmed: eesnimi, perekonnanimi, elukoht (aadress), e-posti aadress, telefoninumber.

22.2. Otseturunduse eesmärk. Hallatavad andmed: eesnimi, perekonnanimi, elukoht (aadress), e-posti aadress, telefoninumber, sünniaeg, sugu.

22.3. Elektrooniliste taotluste haldamise eesmärk. Hallatavad andmed: eesnimi, perekonnanimi, elukoht (aadress), e-posti aadress, telefoninumber.

23. E-poes esmakordsel registreerimisel, samuti iga tellimuse puhul võib klient anda nõusoleku oma isikuandmete (eesnimi, perekonnanimi, elukoht (aadress), e-posti aadress, telefoninumber, sünniaeg, sugu) haldamiseks otseturunduse eesmärgil. Kui klient on andnud nõusoleku oma isikuandmete haldamiseks ja otseturundussõnumite (e-kirjad koos pakkumistega, SMS) saamiseks ning ta ei soovi seda nõusolekut tulevikus anda ja teatab sellest ettevõttele allpool kirjeldatud korra kohaselt, ei haldab ettevõte kliendi isikuandmeid ega saada mingeid elektroonilisi uudiseid, välja arvatud teavet kliendi tellimuste kohta.

24. Ettevõte kinnitab, et kliendi isikuandmeid hallatakse ainult selleks, et pakkuda nõuetekohaseid teenuseid E-poes powersport.lt (sh õigus osaleda allahindlustes, projektides). Ettevõte kinnitab samuti, et kliendi esitatud andmeid hallatakse ettevõtte tulemuslikkuse analüüsiks ja otseturunduse eesmärgil, kui klient on andnud oma nõusoleku ja ei ole seda tühistanud. Isikuandmete säilitamise aeg otseturunduse eesmärgil on kolm aastat alates andmete esitamise hetkest.

25. Kliendil on õigus tühistada oma nõusolek (23 punkt) kliendi isikuandmete haldamiseks otseturunduse eesmärgil, saates ettevõtte e-posti aadressile info@insportline.lt asjakohase sõnumi, milles ta teatab, et tühistab oma nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil ja ei soovi saada otseturundussõnumeid (pakkumisi sisaldavaid e-kirju, SMS-sõnumeid).

26. Kliendil on ka võimalus tühistada oma nõusolek isikuandmete haldamiseks otseturunduse eesmärgil, klõpsates igas saadetud e-kirjas asjassepuutuval lingil.

27. Kliendil kui andmesubjektil on järgmised õigused, mis on seotud kliendi isikuandmete haldamise menetlustega:

27.1. saada ettevõttelt teavet kliendi isikuandmete haldamise kohta, tutvuda oma isikuandmete ja nende haldamise viisiga (õigus tutvuda).

27.2. Saada ettevõttelt teavet, millisest allikast on need isikuandmed kogutud ja milleks ettevõte neid haldab. Samuti, millistele andmesaajatele need eelmisel aastal anti (õigus saada teavet).

27.3. Nõuda kliendi isikuandmete parandamist või kustutamist või lõpetada, välja arvatud salvestamine, nende isikuandmete haldamise toimingud, kui isikuandmeid ei hallata vastavalt Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadusele ja muudele seadusesätetele (õigus parandada ja kustutada, õigus olla unustatud).

27.4. nõuda kliendi isikuandmete haldamise piiramist ühel õiguspärasel põhjusel (õigus piirata).

27.5. Saada süstematiseeritud isikuandmed, mille ta on ettevõttele andnud tavalises failis, mida saab lugeda igas arvutis. Samuti võib klient nõuda nende andmete edastamist teisele andmehaldurile, kui see on tehniliselt võimalik (andmete edastamise õigus).

28. Punktis 27 nimetatud õiguste realiseerimisel peab klient esitama oma passi, isikut tõendava dokumendi või juhiloa. Klient peab nende õiguste realiseerimiseks kirjutama aadressil info@insportline.ee. Ettevõttel on õigus parandada või kustutada isikuandmeid või lõpetada isikuandmete haldamine, kui see tuvastab kliendi isiku.

29. Isikuandmete ebaõige või ebaseadusliku haldamise kohta esitatud individuaalseid kaebusi uurib riiklik andmekaitse inspektsioon, mille peakorteri aadress on A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

30. Kliendi isikuandmeid ei anta kolmandatele isikutele, välja arvatud nendel juhtudel:

30.1. Kui kliendi nõusolek on antud vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatule

30.2. Isikuandmeid e-kaubanduse eesmärgil antakse partneritele, kes pakuvad ettevõttele teenuseid, mis on seotud ettevõtte tegevusega.

30.3. Partneritele, kes kuuluvad samasse kontserni ja asuvad Euroopa Liidu riigis IT-lahenduste, finants- ja raamatupidamisarvestuse eesmärgil.

30.4. Leedu Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel ja pädevatele asutustele.

31. Klient on teadlik oma õigusest mitte nõustuda, et tema isikuandmeid hallatakse otseturunduse eesmärgil. Nii et kliendil on õigus väljendada oma nõusolekut kohe või hiljem.

32. Klient nõustub, et tema isikuandmeid edastatakse partneritele, kui nad töötlevad kliendi tellimusi e-poes, samuti kui ettevõte osutab teenuseid kliendile ja ettevõtte partneritele, nagu on kirjas 28. punktis.

33. Kui klient ei nõustu privaatsuspoliitikaga, ei ole tal võimalik e-poe teenuseid kasutada. Klient võib väljendada oma mittenõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga, nagu on kirjas punktis 24.

34. Ettevõte rakendab organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis takistavad isikuandmete juhuslikku või ebaseaduslikku hävitamist, muutmist, avaldamist või muud ebaseaduslikku haldamist. Ettevõtte poolt kasutatav privaatsuspoliitika meetmete tase vastab Leedu Vabariigi seaduse nõuetele.

35. Isikuandmeid kaitstakse kadumise, ebaseadusliku kasutamise või redigeerimise eest. Kõik Ostja paroolid on krüpteeritud. Isikuandmetega seotud serveritesse saavad sisse logida andmehalduri poolt volitatud isikud täiendava turvasertifikaadiga. Kõik powersport.lt leheküljed, mis nõuavad Isikuandmete sisestamist, toimuvad https:// protokolli kaudu.

36. Klient nõustub, et tema isikuandmeid salvestatakse ettevõtte serverites kauem, kui on sätestatud käesolevas privaatsuspoliitikas nendel juhtudel:

  • kui see on vajalik pädevate asutuste juhiste kohaselt ja/või kui kliendi isikuandmeid on võimalik, et neid on kasutatud ebaseadusliku tegevuse käigus või kui on põhjendatud kahtlus, et kliendi identiteedivarguse tõttu viivad pädevad õiguskaitseasutused läbi kohtueelset uurimist.
  • on muid õiguslikke põhjusi või eesmärke

37. Kui ettevõte saab andmesubjekti juhise või päringu isikuandmete haldamise kohta, esitab ettevõte kliendile vastuse. Vastus peab rahuldama taotluse või andma põhjendatud keeldumise hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates andmesubjekti pöördumise kuupäevast. Kui andmesubjekt nõuab seda, tuleb see esitada kirjalikult.

38. Küpsised on kirjutatud kliendi arvutisse ja neid kasutatakse selleks, et pakkuda kliendile väärtuslikke teenuseid. Küpsised võimaldavad tuvastada kasutajat e-poe külastatavuse statistika ja ostukorvi kogumisel. Klient saab vaadata, milliseid küpsiseid ettevõte säilitab ja saab kõik või osa küpsistest kustutada. Klient nõustub privaatsuspoliitikat kinnitades, et küpsiseid hoitakse tema arvutis. Klient võib selle nõusoleku tühistada, muutes oma internetibrauseri seadeid, kuid siis ei tööta mõned powersport.lt e-poe funktsioonid.

IV. LÕPPSÄTTED

1. Ettevõttel on õigus muuta ja täita privaatsuspoliitikat täielikult või osaliselt. Privaatsuspoliitika täiendused või muudatused jõustuvad alates selle avaldamise päevast (kui see avaldatakse e-poes).

Product added to compare.

inSPORTline.ee kasutab nelja peamist tüüpi küpsiseid.

Lehel sirvides nõustute vajalike küpsiste kasutamisega. Võite nõustuda ka teiste küpsiste kasutamisega.

Product added to wishlist